Kholoshevskaya Lyudmila

Education
  1. student Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov kafedra Tehnologiya mashinostroeniya from 2015 to 2019
Workplaces
Location
Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?