Scherbina E. V.

Academic degree
doctor of technical sciences
Education
Workplaces
  1. employee Nacional'nyy issledovatel'skiy Moskovskiy gosudarstvennyy stroitel'nyy universitet professor
Login or Create
* Forgot password?